Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bộ đề thi THPT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Loan (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:42' 03-11-2009
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 115
Số lượt thích: 0 người
Sở gd & đt
(Đề số 3)
đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt
Năm học: 200… - 200….
Môn: Tiếng Anh( Đề thi gồm 02 trang. Thời gian làm bài 60 phút )

I. Chọn từ / cụm từ thích hợp ( ứng với A hoặc B, C, D ) để điền vào chỗ trống trong bài khoá sau,
Traveling
When you are on holiday and intend to go to the seaside or travel abroad as a tourist, you should first of all decide on the means of traveling. You can travel by train, by ship, by car and of course by plane.
Traveling by plane is more comfortable, more convenient and.........(1).......than any other method. But not everybody likes it. Some people ......(2)........they do not see very much of the country they go to. Trains are ......(3).......for them. They enjoy the movement and the.........(4)..........of railway stations, the shouts or porters pulling and pushing luggage along the platforms and the sight of train ready.....(5)......
Some holiday-maker are all for traveling by sea. Of course one can watch the sun ........(6)........, which is an unforgettable sight. For people .........( 7)........seasick, a sea voyage is out of the question.
1. A. very quick B. much quicker C. more quick D. quick
2. A. say B. tell C. speak D. ask
3. A. good enough B. enough good C. too good D. good too
4. A. exciting B. excitement C. excited D. excite
5. A. starts B. starting C. to start D. started
6. A. rise and set B. to rise and set C. rising and set D. rise and setting
7. A. who gets B. which get C. that get D. who get
II. Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu tốt nhất được tạo ra bằng những từ cho sẵn:
8. Jack is good musician. He plays the piano very..........................
A. good B. well C. skilled D. better
9. He is the film director.....................we want to talk to.
A. which B. who C. whom D. that
10. Everything is all right,...........................?
A. isn’t everything B. is everything C. is it D. isn`t it
11. This girl is not........... as that one
A. taller B. tall C. tallest D. as tall
12. She loves ............in front of everyone.
A. smiles B. smiling C. to smile D. smile
13. It is good for you ............this exercises .
A. does B. doing C. to do D. have done
14. They first met ........................they were at high school.
A. while B. when C. since D. where
15. We always ..........lots of photos while we’re in Paris.
A. make B. take C. catch D. get
16. The police come to the site of the accident, .......................?
A. do they B. don’t they C. does he D. doesn`t he
17. I let my friend...........my bicycle yesterday.
A. borrows B. borrowed C. borrow D. borrowing
18. Would you like ...................a cup of coffee with me?
A. having B. have C. to have D. has
19. My mother’s used to .............TV late at night .
A. watch B. watched C. watching D. to watch
20. I like Tom and Ann. They are so.........................
A. good B. nice C. well D. both A and B
21. What are the main differences......................the tow cities?
A. in B. at C. between D. with
22. My father is a .....................He works on a hospital.
A. doctor B. farmer C. teacher D. mechanic
23. It was ...............
 
Gửi ý kiến